Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Naloge sveta:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
 • samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,
 • oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sestanki sveta staršev:

 • seja: četrtek, 16. septembra
 • seja: četrtek, 10. februarja
 • seja: četrtek, 9. junija

 

 

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
Fax:+386 3 780 61 20
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

 

 

img-7dafe2376414c57cc0ff516da89ffce5-v img-65776bc5ba4d14a2aca864d8628f8247-v 20210616_142809 img-e6c8ed12e4b36fa64175ca75c424c5ec-v-1
Dostopnost