OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA

Svet zavoda upravlja zavod. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev zavoda. Pristojnosti sveta:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
 • sprejema program razvoja šole, LDN in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

Sestanki sveta zavoda:

 • seja: četrtek, 23. septembra
 • seja: četrtek, 24. februarja
 • seja: torek, 14. junija

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
Fax:+386 3 780 61 20
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

 

 

img-c85ed4685ba781c1b88420d266b3d19c-v-2 bralno dsc_0053 20210616_213311
Dostopnost