Šolska prehrana

 PREHRANA UČENCEV

  • zajtrk: 7.30 do 7.55 (1. razred)
  • malica: 9.35  do 9.55 
  • kosilo: 11.40 do 12.00 (2. in 3. razred, kadar imajo na urniku 4 šolske ure)

                       12.15 do 12.45 (1. razred)  

                             12.20 do 12.40 (učenci od 4. do 9. razreda, ki imajo 6. šolsko uro pouk) 

                             12.40 do 13.10 (učenci, ki 6. šolsko uro nimajo pouka, OPB 4. in 5. razred) 

                             13.10 (učenci, ki imajo 6. uro šport)

 

Cene šolskih obrokov

  • zajtrk – 0,68 €
  • malica – 1,10 
  • kosilo (1. do 5. razred) – 2,59
  • kosilo (6. do 9. razred) – 2,87

Plačilo polne cene obroka

V kolikor straši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka (tudi tisti, ki imajo subvencionirano šolsko prehrano).

Odjavljeni obroki prehrane se obračunajo naslednji mesec.

Odjava in prijava posameznega dnevnega obroka med šolskim letom

Straši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom preko učenca, po telefonu, po elektronski pošti (tajnistvo@os-ljubecna.si), z obrazcem na spletni strani šole ali osebno pri poslovni sekretarki.

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 10. ure.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.
Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali učenec še isti dan pred začetkom pouka sporočili v tajništvo šole, da bo prisoten pri pouku.

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani  v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in  Zakonom za uravnoteženje javnih financ .

Zakon o šolski prehrani določa: organizacijo šolske prehrane, pravico učencev do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje in postopek za dodeljevanje subvencije ter nadzor nad izvajanjem tega zakona.

Prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi. Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister, in se hrani do konca šolskega leta, za katero je bila oddana. Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po njegovem prejemu.

Prijava učenca na šolsko prehrano – obrazec

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNI PODATKI:
Telefon: +386 3 780 61 10
E. naslov: tajnistvo@os-ljubecna.si

Dostopnost